15 نامزد اولیه برای بهترین مستند اسکار اعلام شد..

http://files.cinemacenter.ir/images/0rh2r6uaf3262yo23qfm.jpg

 

اکادمی جوایز اسکار دیشب نامزد اولیه برای قسمت مستند را اعلام کرد.

بر این اساس اکادمی از بین 126 مستند معرفی شده از سراسر جهان به اکادمی تنها 15 نامزد را برای اسکار امسال در نظر گرفته است که از بین انها فقط 5 نامزد به مرحله نهایی راه خواهند یافت.. جالب اینجاست که این یک فیلم نیست کارگردان به نام ایرانی نیز در بین این نامزدها مشاهده میشود..

 

در زیر میتوانید این 15 نامزد را مشاهده نمیایید...

(This is not a film)

(5 Broken cameras)

(Never sorry)

 (Bully)

 (chasing Ice)

 (Mea Maxima Culpa)

 (Detropia)

 (Ethel)

(Gate keepers)

 (The House I Live in)

 (Hot to survive aplague)

 (Imposter)

(Invisible war)

 (searching for suger man)

 (The waiting Room)